fbpx
หน้าหลัก

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว เป็นเทศบาลขนาดเล็ก แต่มีความมุ่งมั่นที่น่าประทับใจในการเป็น “เมืองคาร์บอนต่ำและรู้สู้ภัยพิบัติ” โดยตั้งเป้าหมายลดการปล่อยกาซเรือนกระจกลงให้ได้ถึงร้อยละ 40 ภายในปีพ.ศ. 2565

ผ่านปฏิบัติการการลดปริมาณขยะอย่างเข้มข้น โดยส่งเสริมการคัดแยกขยะ ณ แหล่งกำเนิด และการนำขยะที่มีประโยชน์มาใช้ซ้ำ โดยการเปลี่ยนให้เป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยส่งเสริมให้ครัวเรือนเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED

ผ่านปฏิบัติการการลดปริมาณขยะอย่างเข้มข้น โดยส่งเสริมการคัดแยกขยะ ณ แหล่งกำเนิด และการนำขยะที่มีประโยชน์มาใช้ซ้ำ โดยการเปลี่ยนให้เป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยส่งเสริมให้ครัวเรือนเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED

ความเป็นมาของเมืองนี้ฉันรัก

เพราะประชากรมากกว่าครึ่งของโลกใบนี้อาศัยอยู่ในเมือง และกว่าร้อย 70 ของคนเหล่านี้มีกิจกรรมที่ได้ทำให้บรรยากาศของโลกเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตามทุกเมืองก็มีโอกาสอันยิ่งใหญ่ในการสร้างเมืองให้เป็นสถานที่อยู่อาศัยที่ดีกว่าและเอื้ออาทรต่อโลกใบนี้ด้วยในขณะเดียวกัน โดยการสัญจรที่เป็นมิตรต่อโลก การสร้างอาคารบ้านเรือนที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานที่มาจากธรรมชาติ การทิ้งให้น้อยลงและรักโลกให้มากขึ้น เพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสภาพภูมิอากาศ

เรารักที่จะเดินทาง

เรียนรู้เพิ่มเติม

เรารักพลังงานจากธรรมชาติ

เรียนรู้เพิ่มเติม

เรารักอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เรียนรู้เพิ่มเติม

เรารักวิถีชีวิตที่สะอาด

เรียนรู้เพิ่มเติม

เราชอบอาหารที่สดใหม่

เรียนรู้เพิ่มเติม

เรารักที่จะเดินทาง

เมืองที่เข้าร่วมกับเรา กำลังปรับเปลี่ยนไปสู่เมืองที่ยั่งยืน โดยการพยายามลดการใช้พลังงานในการสัญจร เพื่อสร้างอากาศและสุขภาวะที่ดีกว่าคมนาคมเป็นการใช้พลังงานร้อยละ 25 จากการใช้พลังงานทั้งหมดของโลก ดังนั้นเมืองต่างๆ จึงกำลังหาวิธีการปรับปรุงให้ดีขึ้น ซึ่งการจัดให้มีพื้นที่ปลอดยานพาหนะหรือพื้นที่ที่จํากัดการใช้รถ

การใช้ยานยนต์ไฟฟ้า การเพิ่มจำนวนรถโดยสารสาธารณะ การส่งเสริมการใช้จักรยานและการมีถนนที่เป็นมิตรต่อคนเดินเท้าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นซึ่งจะนำไปสู่การมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นได้

เรารักพลังงานจากธรรมชาติ

เมืองต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการล้วนแต่ชื่นชอบการใช้พลังงานจากธรรมชาติ และกำลังกลายเป็นจุดเชื่อมต่อของการแก้ปัญหาด้านพลังงานทดแทน ในปัจจุบัน ผู้อาศัยในเมืองล้วนมีส่วนรับผิดชอบกว่าร้อยละ 70 ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่เกิดจากการใช้พลังงานบนโลก อย่างไรก็ตาม การที่เมืองต่างๆ กลายเป็นผู้บุกเบิกด้านพลังงานทดแทนทำให้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ดังกล่าวได้

ซึ่งการผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ พลังงานลม การผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์และโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะล้วนไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่ออากาศที่เราหายใจ แหล่งน้ำที่เราใช้ และระบบภูมิอากาศ ซึ่งครอบคลุมไปถึงการที่ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขมากขึ้นด้วย

เรารักอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เมืองต่างๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างก็กำลังปรับปรุงสถานที่ที่ผู้คนใช้อยู่อาศัยและทำงาน อาคารต่างๆ ล้วนบ่งบอกถึงคุณลักษณะของเมืองได้ ซึ่งไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นว่าเมืองมีรูปลักษณ์ภายนอกอย่างไร แต่ยังชี้ให้เห็นวิธีดำเนินงานของเมืองด้วย อาคารต่างๆ ใช้พลังงานหนึ่งในสามของโลก และเมืองขนาดใหญ่ปล่อยก๊าซคาร์บอนมากถึงร้อยละ

80 ซึ่งจากการประกวดออกแบบอาคารรูปแบบใหม่ การสร้างแรงจูงใจและการจัดทำมาตรฐาน ทำให้เมืองต่างๆ มีแนวโน้มในการสร้างบ้านประหยัดพลังงานมากขึ้น และส่งผลให้เกิดเป็นกระแสนิยมระดับโลกอีกด้วย โดยอาคารต่างๆ ที่สร้างใหม่จะกลายเป็นผู้ผลิตพลังงานมากกว่าเป็นผู้ใช้พลังงาน

เรารักวิถีชีวิตที่สะอาด

จากการลดการใช้พลังงานสิ้นเปลืองและรักโลกมากขึ้นทำให้เมืองต่างๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมเดินหน้าใช้วิธีแก้ปัญหาขยะอย่างชาญฉลาด เช่น การเปลี่ยนขยะเป็นทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นก๊าซชีวภาพ การทำความร้อนแบบรวมศูนย์ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ การชลประทาน และการนำกลับมาใช้ซ้ำล้วนแต่มีที่มาจากขยะและน้ำเสียทั้งสิ้น

การผลิตทรัพยากรจากขยะยังสร้างอาชีพเพิ่มมากขึ้นด้วย จากการลดปริมาณและนำขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อผลิตวัตถุดิบและพลังงานทำให้การจัดการขยะในเมืองมีส่วนพัฒนาช่วยเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม และยังมีส่วนในการส่งเสริมวิถีชีวิตที่สะอาดปลอดภัย

เราชอบอาหารที่สดใหม่

จากร้านอาหารชั้นนำจนถึงร้านอาหารแผงลอยข้างถนน อาหารถือเป็นส่วนสำคัญกำหนดคำนิยามของเมืองและยังเป็นมีบทบาทสำคัญยิ่งสำหรับเส้นทางสู่ความยั่งยืนนี้ การจัดหาอาหารที่เท่าทันภูมิอากาศ (Climate-Smart food procurement) และการส่งเสริมการกินอาหารเน้นผักผลไม้เป็นหลัก (Veggie Based Diet) จะช่วยลดปัญหาด้านผลกระทบของภูมิอากาศที่มีต่ออาหารและปัญหาด้านสุขภาพ

การทำเกษตรในเมืองจะช่วยเพิ่มความมั่นคงทางอาหาร ในขณะเดียวกัน โรงพยาบาลและโรงเรียนต่างก็นำหีบห่อบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่และหมักปุ๋ยจากเศษอาหารเหลือทิ้งเพื่อไม่ก่อให้เกิดขยะ ยิ่งเมืองต่างๆ ร่วมมือกันจัดการด้านอาหารมากเท่าไหร่ เมืองจะน่าอยู่มากขึ้นเท่านั้น

CLICK HERE TO LEARN MORE ABOUT SUSTAINABLE CITIES
ถัดไป ถัดไป

การเดินทางสู่สิ่งที่ดีกว่า

สามขั้นตอนเพื่อสร้างความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นให้กับเมืองที่รักของเรา

ร่วมโหวต แสดงความยินดีและเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนาเมืองที่รักของคุณ

11 ตุลาคมจะเป็นวันสุดท้ายของการลงคะแนน โดยการประกาศเมืองที่ชนะในตอนท้ายของโครงการ

แต่ละเมืองจะนำแนวคิดของคุณไปพัฒนาเมืองให้ยั่งยืนยิ่งขึ้นต่อไป

ถัดไป

แสดงความรักต่อเมืองได้โดย

ภาพจาก Instagrams, ลงคะแนนโหวต และเสนอความคิดเห็น ในแคมเปญ “เมืองนี้ฉันรัก” เมืองที่ได้รับคะแนนมากสุดจะเป็นผู้ชนะ

ภาพถ่าย Instagram ของเมืองโปรดของท่าน โดยใช้เครื่องหมาย #

ร่วมโหวตผ่านหน้าเพจของเมือง โดยคลิกที่ปุ่ม “Vote”

งข้อเสนอแนะเพื่อร่วมพัฒนาเมือง

ถัดไป

TWEET, LIKE & SHARE

เพิ่มเสียงของคุณ! ทุก ๆ ภาพอินสตาแกรม และทวีตเตอร์ จะนับเป็น 1 คะแนนเมื่อคุณติดแฮชแท็กเมืองที่คุณชื่นชอบ

มารู้จักกิจกรรมเมืองนี้นี้ที่ฉันรัก หรือ

สร้างอนาคตที่ผู้คนสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้

About Image

กิจกรรมนี้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2556 ดำเนินการโดยองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล หรือ WWF ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำของโลกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ซึ่งสามารถเข้าถึงผู้คนมากกว่า 200 ล้านคนจากทั่วโลก โดยมีกว่า 150 เมืองที่มีคนมากกว่า 10 ล้านคนเข้าร่วมกิจกรรม ทำให้เมืองที่เข้าร่วมได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางต่างๆ ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมืองจากคนกว่าแสนคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็น
ด้วยภารกิจสำคัญของ WWF ที่มุ่งส่งเสริมอนาคตที่ผู้คนจะสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้ เราจึงสนับสนุนการสร้างสรรค์และการพัฒนาที่ทำให้เมืองเจริญขึ้น บนขีดจำกัดด้านนิเวศของโลกใบเดียวใบนี้ของเราทุกคน

Next

Thanks for signing up.

Follow us on Facebook

Follow us on Twitter

ขอบคุณสำหรับการลงคะแนน

การลงคะแนนของคุณสำเร็จแล้ว! ขอบคุณสำหรับการช่วยออกแบบอนาคตของเมืองที่ยั่งยืน! ขอให้เราได้ติดต่อกันอีก

ชื่อ
อีเมล์
เลือก:
เลือก:
ส่ง ข้าม
We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site we assume you agree to our use of cookies, found in our Privacy Policy.