หน้าหลัก

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกับคนนับล้านเพื่อมุ่งสู่อนาคตแห่งการเป็นเมืองยั่งยืนทั่วโลก ร่วม โหวตเ มืองที่คุณชื่นชอบ แชร์มุ มมองที่มีต่อเมืองที่คุณชอบ และ เสนอแ นวคิดในการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่และยั่งยืนยิ่งขึ้น โดยจะประกาศผู้ชนะที่ได้รับรางวัลเมืองยั่งยืนในพิธีมอบรางวัลระดับโลก

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกับคนนับล้านเพื่อมุ่งสู่อนาคตแห่งการเป็นเมืองยั่งยืนทั่วโลก ร่วม โหวตเ มืองที่คุณชื่นชอบ แชร์มุ มมองที่มีต่อเมืองที่คุณชอบ และ เสนอแ นวคิดในการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่และยั่งยืนยิ่งขึ้น โดยจะประกาศผู้ชนะที่ได้รับรางวัลเมืองยั่งยืนในพิธีมอบรางวัลระดับโลก

ร่วมโหวตเมืองที่คุณชื่นชอบ

คลิกที่สัญลักษณ์ธง 1 ใน 21 ประเทศที่เข้าร่วมโครงการเพื่อเริ่มกิจกรรม จากนั้น ไปยังข้อมูลของเมืองเพื่อร่วมยินดี โหวต หรือเสนอแนวคิดในการพัฒนาเมือง

ถัดไป ถัดไป

TWEET, LIKE & SHARE

เพิ่มเสียงของคุณ! ทุก ๆ ภาพอินสตาแกรม และทวีตเตอร์ จะนับเป็น 1 คะแนนเมื่อคุณติดแฮชแท็กเมืองที่คุณชื่นชอบ

ความเป็นมาของเมืองนี้ฉันรัก

ปัจจุบันมีประชากรกว่าครึ่งโลกอาศัยอยู่ในเขตเมืองซึ่งก่อให้เกิดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศกว่าร้อยละ 70 แต่เมืองต่างๆ ก็ยังได้รับโอกาสอันยิ่งใหญ่ในการพัฒนาให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น พร้อมทั้งยังช่วยฟื้นฟูโลกใบนี้ให้กลับมาดีขึ้นกว่าเดิมอีกครั้ง ซึ่งการคมนาคมที่ดีขึ้น อาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากพลังงานธรรมชาติ สิ้นเปลืองน้อยลงและรักษ์โลกมากขึ้นจะนำทางไปสู่อนาคตที่เป็นมิตรกับสภาพอากาศในที่สุด

เรารักที่จะเดินทาง

เรียนรู้เพิ่มเติม

เรารักพลังงานจากธรรมชาติ

เรียนรู้เพิ่มเติม

เรารักอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เรียนรู้เพิ่มเติม

เรารักวิถีชีวิตที่สะอาด

เรียนรู้เพิ่มเติม

เราชอบอาหารที่สดใหม่

เรียนรู้เพิ่มเติม

เรารักที่จะเดินทาง

เมืองที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ต่างก็กำลังปรับเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางของผู้คนในเมือง โดยการพัฒนารูปแบบการสัญจรของเมืองอย่างยั่งยืนและยังช่วยลดปริมาณพลังงานที่เราใช้อีกด้วย การคมนาคมเป็นการใช้พลังงานร้อยละ 25 จากการใช้พลังงานทั้งหมดของโลก ดังนั้นเมืองต่างๆ จึงกำลังหาวิธีการปรับปรุงให้ดีขึ้น

ซึ่งการจัดให้มีพื้นที่ปลอดยานพาหนะหรือพื้นที่ที่จํากัดการใช้รถ การใช้ยานยนต์ไฟฟ้า การเพิ่มจำนวนรถโดยสารสาธารณะ การส่งเสริมการใช้จักรยานและการมีถนนที่เป็นมิตรต่อคนเดินเท้าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นซึ่งจะนำไปสู่การมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นได้

เรารักพลังงานจากธรรมชาติ

เมืองต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการล้วนแต่ชื่นชอบการใช้พลังงานจากธรรมชาติ และกำลังกลายเป็นจุดเชื่อมต่อของการแก้ปัญหาด้านพลังงานทดแทน ในปัจจุบัน ผู้อาศัยในเมืองล้วนมีส่วนรับผิดชอบกว่าร้อยละ 70 ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่เกิดจากการใช้พลังงานบนโลก อย่างไรก็ตาม การที่เมืองต่างๆ กลายเป็นผู้บุกเบิกด้านพลังงานทดแทนทำให้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ดังกล่าวได้

ซึ่งการผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ พลังงานลม การผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์และโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะล้วนไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่ออากาศที่เราหายใจ แหล่งน้ำที่เราใช้ และระบบภูมิอากาศ ซึ่งครอบคลุมไปถึงการที่ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขมากขึ้นด้วย

เรารักอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เมืองต่างๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างก็กำลังปรับปรุงสถานที่ที่ผู้คนใช้อยู่อาศัยและทำงาน อาคารต่างๆ ล้วนบ่งบอกถึงคุณลักษณะของเมืองได้ ซึ่งไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นว่าเมืองมีรูปลักษณ์ภายนอกอย่างไร แต่ยังชี้ให้เห็นวิธีดำเนินงานของเมืองด้วย อาคารต่างๆ ใช้พลังงานหนึ่งในสามของโลก และเมืองขนาดใหญ่ปล่อยก๊าซคาร์บอนมากถึงร้อยละ

80 ซึ่งจากการประกวดออกแบบอาคารรูปแบบใหม่ การสร้างแรงจูงใจและการจัดทำมาตรฐาน ทำให้เมืองต่างๆ มีแนวโน้มในการสร้างบ้านประหยัดพลังงานมากขึ้น และส่งผลให้เกิดเป็นกระแสนิยมระดับโลกอีกด้วย โดยอาคารต่างๆ ที่สร้างใหม่จะกลายเป็นผู้ผลิตพลังงานมากกว่าเป็นผู้ใช้พลังงาน

เรารักวิถีชีวิตที่สะอาด

จากการลดการใช้พลังงานสิ้นเปลืองและรักโลกมากขึ้นทำให้เมืองต่างๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมเดินหน้าใช้วิธีแก้ปัญหาขยะอย่างชาญฉลาด เช่น การเปลี่ยนขยะเป็นทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นก๊าซชีวภาพ การทำความร้อนแบบรวมศูนย์ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ การชลประทาน และการนำกลับมาใช้ซ้ำล้วนแต่มีที่มาจากขยะและน้ำเสียทั้งสิ้น

การผลิตทรัพยากรจากขยะยังสร้างอาชีพเพิ่มมากขึ้นด้วย จากการลดปริมาณและนำขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อผลิตวัตถุดิบและพลังงานทำให้การจัดการขยะในเมืองมีส่วนพัฒนาช่วยเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม และยังมีส่วนในการส่งเสริมวิถีชีวิตที่สะอาดปลอดภัย

เราชอบอาหารที่สดใหม่

จากร้านอาหารชั้นนำจนถึงร้านอาหารแผงลอยข้างถนน อาหารถือเป็นส่วนสำคัญกำหนดคำนิยามของเมืองและยังเป็นมีบทบาทสำคัญยิ่งสำหรับเส้นทางสู่ความยั่งยืนนี้ การจัดหาอาหารที่เท่าทันภูมิอากาศ (Climate-Smart food procurement) และการส่งเสริมการกินอาหารเน้นผักผลไม้เป็นหลัก (Veggie Based Diet) จะช่วยลดปัญหาด้านผลกระทบของภูมิอากาศที่มีต่ออาหารและปัญหาด้านสุขภาพ

การทำเกษตรในเมืองจะช่วยเพิ่มความมั่นคงทางอาหาร ในขณะเดียวกัน โรงพยาบาลและโรงเรียนต่างก็นำหีบห่อบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่และหมักปุ๋ยจากเศษอาหารเหลือทิ้งเพื่อไม่ก่อให้เกิดขยะ ยิ่งเมืองต่างๆ ร่วมมือกันจัดการด้านอาหารมากเท่าไหร่ เมืองจะน่าอยู่มากขึ้นเท่านั้น

CLICK HERE TO LEARN MORE ABOUT SUSTAINABLE CITIES
ถัดไป ถัดไป

การเดินทางสู่สิ่งที่ดีกว่า

สามขั้นตอนเพื่อสร้างความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นให้กับเมืองที่รักของเรา

ร่วมโหวต แสดงความยินดีและเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนาเมืองที่รักของคุณ

วันที่ 30 มิถุนายนจะเป็นวันสุดท้ายของการโหวต โดยจะประกาศผลเมืองที่ชนะในตอนท้ายของโครงการ

แต่ละเมืองจะนำแนวคิดของคุณไปพัฒนาเมืองให้ยั่งยืนยิ่งขึ้นต่อไป

ถัดไป

แสดงความรักต่อเมืองได้โดย

ภาพจาก Instagrams, ลงคะแนนโหวต และเสนอความคิดเห็น ในแคมเปญ “เมืองนี้ฉันรัก” เมืองที่ได้รับคะแนนมากสุดจะเป็นผู้ชนะ

ภาพถ่าย Instagram ของเมืองโปรดของท่าน โดยใช้เครื่องหมาย #

ร่วมโหวตผ่านหน้าเพจของเมือง โดยคลิกที่ปุ่ม “Vote”

งข้อเสนอแนะเพื่อร่วมพัฒนาเมือง

ถัดไป

คำถามที่พบบ่อย

คำตอบ

กิจกรรมเมืองนี้ฉันรักคืออะไร Answer

เมืองนี้ฉันรัก (We Love Cities) เป็นกิจกรรมที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อชักชวนให้ผู้คนจากทั่วโลกร่วมสนันสนุนการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนด้วยการโหวตเมืองที่ชื่นชอบซึ่งผ่านเข้ารอบสุดท้ายของโครงการเมืองน่าอยู่สู่โลกยั่งยืน (One Planet City Challenge) ซึ่งเป็นโครงการที่ขับเคลื่อนเมืองที่ใหญ่และยาวนานที่สุดของโลก คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ โดยกิจกรรมเมืองนี้ฉันรัก (We Love Cities) มีวัตถุประสงค์ดังนี้

 

 

  • สร้างแรงบันดาลใจและความตระหนักต่อการขับเคลื่อนไปสู่ความยั่งยืนที่ดำเนินงานอยู่ในแต่ละเมือง

 

  • เปิดโอกาสให้สาธารณชนได้มีส่วนแสดงความยินดี โหวตและพัฒนาเมืองของตนผ่านการแสดงความคิดเห็นต่อผู้มีอำนาจตัดสินใจ

 

  • มอบรางวัลแก่ชุมชน และสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างสาธารณชนและผู้มีอำนาจตัดสินใจ

คะแนนโหวตที่แต่ละเมืองได้จากกิจกรรมเมืองนี้ฉันรักจะมีผลต่อการคัดเลือกผู้ชนะระดับประเทศและระดับโลกของโครงการเมืองน่าอยู่สู่โลกยั่งยืนหรือไม่ Answer

คะแนนโหวตในกิจกรรมเมืองนี้ฉันรัก (We Love Cities) ไม่มีผลต่อการตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกเมืองที่ชนะของโครงการเมืองน่าอยู่สู่โลกยั่งยืน  (One Planet City Challenge) กระบวนการคัดเลือกของคณะกรรมการจะตัดสินอย่างเป็นธรรมจากข้อมูลที่รายงานโดยแต่ละเมืองตามระบบของ carbonn® Climate Registry ซึ่งเป็นระบบการรายงานที่ได้รับการยอมรับระดับโลกของโครงการเมืองน่าอยู่สู่โลกยั่งยืน  (One Planet City Challenge)

ทำไมถึงไม่มีเมืองจากประเทศของฉันเข้าร่วมในกิจกรรมนี้ Answer

เมืองทั้งหมดที่อยู่ในรายชื่อของกิจกรรมนี้คือเมืองที่เข้ารอบสุดท้ายของโครงการเมืองน่าอยู่สู่โลกยั่งยืน  (One Planet City Challenge) ที่ WWF จัดขึ้นทุกสองปี ถ้าประเทศของคุณเข้าร่วมโครงการเมืองน่าอยู่สู่โลกยั่งยืน  (One Planet City Challenge) แต่ไม่มีรายชื่อเมืองของคุณปรากฏในกิจกรรมนี้ อาจเป็นไปได้ว่าเมืองของคุณเลือกที่จะไม่เข้าร่วมกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมแต่ไม่ผ่านกระบวนการคัดเลือกรอบแรกของคณะกรรมการ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นกรณีใด คุณสามารถสนับสนุนให้เมืองเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางนายกเทศมนตรีหรือเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้กับโลกด้วยการพัฒนาและรายงานความมุ่งมั่นของเมืองต่อการดำเนินงานด้านสภาพภูมิอากาศในปีถัดไป

เมืองบางแห่งดูคล้ายจะยังไม่มีความยั่งยืนเท่าที่ควร เหตุใดจึงผ่านเข้ารอบสุดท้าย Answer

การคัดเลือกเมืองต่างๆ ให้เข้าร่วมในกิจกรรมนี้ไม่ได้หมายความว่าเมืองเหล่านี้ได้รับการรับรองว่าเป็นเมืองยั่งยืน โดย WWF เชื่อว่าในปัจจุบันยังไม่มีเมืองใดในโลกที่จะกล่าวได้ว่าเป็นเมืองยั่งยืนอย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ เมืองและชุมชนทุกแห่งยังคงต้องฝ่าฟันหนทางอีกยาวไกลก่อนที่จะกล่าวได้ว่าผู้คนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่สูงในขณะที่แบ่งปันความสามารถในการผลิตทรัพยากรของโลกอย่างเท่าเทียมเพื่อคงรักษาไว้อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม เมืองบางแห่งมีการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนอย่างแข็งขัน ซึ่งหากยังคงเดินหน้าต่อไปเช่นนี้ ก็จะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนไปสู่การใช้พลังงานทดแทนและอนาคตที่ยั่งยืนได้

 

การดำเนินงานของเมืองต่างๆ เหล่านี้ควรได้รับการนำเสนอและยกย่องเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเมืองอื่นๆ  ที่เผชิญความท้าทายในรูปแบบเดียวกันและสามารถนำไปใช้เป็นต้นแบบได้ โครงการเมืองน่าอยู่สู่โลกยั่งยืน  (One Planet City Challenge) รับสมัครเมืองจากทั่วโลก ซึ่งแต่ละเมืองก็มีสถานการณ์ระดับท้องถิ่นในรูปแบบของตนและมีความสามารถในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความยั่งยืนที่แตกต่างกัน ดังนั้น กระบวนการคัดเลือกรอบแรกจะนำประเด็นท้องถิ่นเหล่านี้มาใช้ประกอบการพิจารณาและช่วยผลักดันเมืองที่เริ่มดำเนินงานและกลยุทธ์ของเมืองอย่างแข็งขัน

การลงคะแนนของฉันจะไม่ได้สร้างความแตกต่างในการพัฒนาเมืองให้ยั่งยืน Answer

ในฐานที่เมืองเป็นสถานที่พบปะ และเป็นจุดเชื่อมโยงของความคิดสร้างสรรค์ การเงิน นวัตกรรมทางสังคม และเชิงเทคนิค เมืองสามารถขับเคลื่อนความก้าวหน้าได้ในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งได้ให้ผลประโยชน์เชิงสังคมอย่างมาก และภูมิอากาศที่ดีขึ้นเป็นผลจากการดำเนินงานด้านสภาพภูมิอากาศของเมือง จากมาตรการต่าง ๆ ในด้านการขนส่ง, พลังงาน, ที่อยู่อาศัย และของเสีย ซึ่งเราต้องการที่จะผลักดันความเอาใจใส่ของเมืองในประเด็นเหล่านี้
ตัวอย่างเช่น เมืองสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมาก และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้จากมาตรการ เช่น การจัดให้มีพื้นที่ปลอดรถยนต์ หรือพื้นที่จำกัดการใช้รถยนต์ การปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานไฟฟ้าในยานพาหนะ การขยายระบบขนส่งสาธารณะ การส่งเสริมการใช้จักรยาน การทำให้เมืองมีความกระทัดรัดมากขึ้นและเป็นมิตรต่อผู้ใช้ทางเท้า และพัฒนาเรื่องการเดินทางอย่างยั่งยืนเท่าที่จะสามารถดำเนินการได้
ด้วยแนวทางแบบวงวนปิด และด้วยแนวทางของจากอู่สู่อู่ (cradle to cradle) ที่ซึ่งจะมีของเสียเกิดขึ้นน้อยที่สุด และถูกนำไปใช้เป็นวัสดุและพลังงาน การจัดการขยะในเมืองอย่างชาญฉลาดสามารถพัฒนาเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของผู้คนไปพร้อม ๆ กัน โดยการปรับปรุงอาคาร และสนับสนุนการผลิตพลังงานหมุนเวียนในท้องถิ่นสามารถปลดปล่อยตัวเองจากการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลและปกป้องเศรษฐกิจของพวกเขาจากต้นทุนด้านพลังงานในอนาคต

เหตุใดหัวข้อที่เลือกจึงมีความสำคัญ Answer

เมืองเป็นทั้งสถานที่พบปะ จุดเชื่อมต่อความคิดสร้างสรรค์ ศูนย์กลางนวัตกรรมด้านการเงิน สังคมและเทคโนโลยี จึงทำให้เมืองมีส่วนผลักดันความก้าวหน้าในหลายๆ ด้าน ดังนั้น เราจึงต้องการมุ่งเน้นไปที่หัวข้อที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมได้มากที่สุดและแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศได้ ซึ่งประกอบด้วยการคมนาคม พลังงาน ที่อยู่อาศัย ขยะและอาหาร ตัวอย่างเช่น เมืองสามารถบรรลุเป้าหมายด้านการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ในปริมาณมาก และพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านกลยุทธ์ต่างๆ เช่น พื้นที่ปลอดยานพาหนะหรือพื้นที่ที่จํากัดการใช้รถ การใช้ยานยนต์ไฟฟ้า การเพิ่มจำนวนรถโดยสารสาธารณะ การส่งเสริมการใช้จักรยาน การจัดสรรพื้นที่ในเมืองที่เป็นมิตรต่อคนเดินเท้ามากขึ้น และพัฒนาพื้นที่สำหรับการขนส่งอย่างยั่งยืน การจัดหาอาหารที่เท่าทันภูมิอากาศ (Climate-Smart food procurement)  และการส่งเสริมการกินอาหารเน้นพืชเป็นหลัก (Veggie Based Diet) ซึ่งจะช่วยลดปัญหาด้านผลกระทบของภูมิอากาศที่มีต่ออาหารและปัญหาด้านสุขภาพ

 

วิธีการแก้ปัญหาแบบวงปิด (Closed-loop Solutions) และการผลิตแบบอู่สู่อู่ (Cradle-to-Cradle) จะช่วยลดปริมาณขยะและนำไปใช้ผลิตเป็นวัตถุดิบและพลังงานต่อไป การจัดการขยะอย่างชาญฉลาดของเมืองจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของเมืองควบคู่ไปพร้อมกัน นอกจากนี้ เมืองยังสามารถปรับปรุงอาคารและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในท้องถิ่นได้อีกด้วย ซึ่งส่งผลให้เมืองเป็นอิสระจากการพึ่งพาพลังงานจากฟอสซิลและปกป้องเศรษฐกิจจากภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในอนาคตอีกด้วย

 

 

ถัดไป

Thanks for signing up.

Follow us on Facebook

Follow us on Twitter

ขอบคุณสำหรับการลงคะแนน

การลงคะแนนของคุณสำเร็จแล้ว! ขอบคุณสำหรับการช่วยออกแบบอนาคตของเมืองที่ยั่งยืน! ขอให้เราได้ติดต่อกันอีก

ชื่อ
อีเมล์
เลือก:
เลือก:
ส่ง ข้าม